Vyberte lokalitu pro doručení   Jazyk:    Měna:    
V košíku nemáte žádné položky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Semic Trade, s.r.o.
ke stažení

1. Obecná ustanovení a definice

1.1. Smluvní strany:

Prodávající strana, Semic Trade, s.r.o., IČO: 25070185, DIČ: CZ25070185, zapsaná v OR KOS v Praze, odd.C, vložka 47008, dále označená jako "dodavatel". Dodavatel je pro prodej zboží zastoupen zmocněnou osobou, která vystavila nabídku, potvrzení objednávky či fakturu nebo podepsala předmětnou smlouvu (dále jen "prodejce").

 Kupující strana je dále označena jako "zákazník" a je zastoupena osobou, která vystavila objednávku nebo podepsala smlouvu či přijala fakturu nebo jménem zákazníka přijala zboží.

 

 1.2. Pokud není stanoveno jinak, obchodní vztahy mezi smluvními stranami se řídí Obchodním zákoníkem České republiky v platném znění a těmito Obchodními podmínkami Semic Trade, s.r.o. (dále jen "Obchodní podmínky").

1.3 Standardní obchodní podmínky jsou zveřejněny dodavatelem na www.semic.cz. Dále jsou k dispozici u prodejce a na veřejně dostupných médiích dodavatele. Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s nimi kteroukoli z následujících možností:

 - dodá svůj písemný souhlas (ve formě objednávky zboží nebo jinak),

 - nerozporuje zaslané potvrzení objednávky do 24 hodin,

 - nevrátí zboží uvedené na faktuře do 5 dnů po dodání,

 - přijme předmětnou fakturu.

Tím se zákazník zavazuje řídit se těmito podmínkami při platbách i objednávkách bez ohledu na podmínky stanovené v jakýchkoli předchozích dokumentech (objednávka, jiné zákaznické dokumenty).

1.4. Dodavatel je oprávněn kdykoli provést změnu standardních obchodních podmínek. Změny jsou oznamovány 30 dní předem.

1.5 Obchodní podmínky zákazníka, které nebyly dodavatelem výslovně odsouhlaseny jako součást smluvní dokumentace mezi smluvními stranami a/nebo jsou v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Semic Trade, s.r.o. nebo kupní smlouvou nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné, ledaže s nimi dodavatel písemně a výslovně vyjádřil souhlas.

2. Předběžná nabídka

2.1 Pro vystavení předběžné velkoobchodní nabídky je nutné zaslat dodavateli poptávku, obsahující kromě specifikace zboží:

 a) u fyzických osob jméno a příjmení, bydliště, kontaktní telefon a e-mail poptávajícího.

 b) u právnických osob a fyzických osob podnikatelů IČO, DIČ, sídlo firmy, adresu pro doručení zboží pokud je odlišná od adresy pro fakturaci, kontaktní osobu, kontaktní telefon, e-mail.

2.2 Předběžná velkoobchodní nabídka (dále jen "nabídka") platí 7 dní od svého vydání, a dodavatel ji může před přijetím objednávky zákazníka upravit nebo změnit, pokud nelze dodržet původně nabídnuté podmínky. Ceny v nabídce jsou uvedeny bez DPH a přirážek.

3. Nabídka na e-shopu

3.1 Ceny nabízené na e-shopu jsou platné pouze pro zboží, které je skladem a to jen pro aktuální množství zboží, které je skladem až do vyprodání tohoto zboží. Při nákupu nového zboží platí obvykle jiné prodejní ceny podle aktuálního nákupu zboží.

3.2 Částkou 0.00Kč jsou označeny ceny, které nejsou nabídnuty a budou nabídnuty v potvrzení objednávky nebo na základě poptávky.

3.3 Na ceny uvedené na e-shopu jsou aplikovány množstevní slevy nebo podlimitní přirážky. Výsledná cena je uvedena v potvrzení objednávky. Podlimitní přirážky jsou ve výši 100%, pokud celková částka za jednu položku objednávky nedosahuje 5Kč nebo ve výši 50%, pokud celková částka za jednu položku objednávky nedosahuje 10Kč, případně ekvivalentu v jiné měně.

3.4 Nabídka na e-shopu není klasický internetový obchod. Informace uvedené na e-shopu mají informační charakter, aby se mohl zákazník náležitě orientovat v nabídce zboží. Pro každou jednotlivou dodávku je vždy prodejcem zasláno „Potvrzení objednávky“ (ne potvrzení o provedené objednávce), ve kterém jsou uvedeny prodejní ceny včetně dodacích termínů. K uzavření kupní smlouvy dojde až akceptací tohoto „Potvrzení objednávky“ ze strany zákazníka.

4. Přijetí, změny a storno objednávky

4.1 Zaslaná objednávka musí obsahovat:

 a) - u fyzických osob: jméno a příjmení, bydliště včetně PSČ (adresu pro doručení zboží, pokud je odlišná od adresy pro fakturaci), kontaktní telefon a e-mail zákazníka.

    - u právnických osob a fyzických osob podnikatelů: IČO, DIČ, sídlo firmy včetně PSČ, adresu pro doručení zboží včetně PSČ pokud je odlišná od adresy pro fakturaci, kontaktní osobu, kontaktní telefon, e-mail.

 b) přesnou specifikaci zboží

 c) způsob dodání zboží (osobní odběr Praha, osobní odběr Zdice, osobní odběr Karlovy Vary, zásilková služba profi balík Česká pošta)

4.2 Přijetí objednávky zákazníka dodavatelem je uzavřením kupní smlouvy oběma stranami. Pokud není některé zboží uvedené v objednávce zákazníka dostatečně specifikováno, potvrdí dodavatel zboží s technickou specifikací nejvíce podobnou objednanému zboží. Pokud zákazník nerozporuje zaslané potvrzení objednávky do 24 hodin, považuje se kupní smlouva uzavřená dle potvrzení dodavatele.

4.3 Jestliže zákazník nějakým způsobem upraví nebo změní objednávku, dodavatel má právo měnit ceny a další dříve sjednané podmínky.

4.4 Odstoupí-li zákazník jednostranně od objednávky nebo její části po jejím přijetí dodavatelem, je zákazník povinen uhradit dodavateli poplatek ve výši 25% stornované částky a veškeré náklady dodavatele vynaložené na plnění objednávky.

  

5. Dodací lhůta, dodací podmínky

5.1 Lhůta pro dodávku začíná běžet ode dne přijetí písemné objednávky. Dodací lhůta není součástí smlouvy, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak. Dodavatel neodpovídá za žádné škody nebo náklady spojené s opožděním dodávky.

5.2 Dodací podmínka: EXW sídlo dodavatele (Incoterms 2000) Zboží se dopravuje na odpovědnost a náklady zákazníka. V případě, že zákazník nedá instrukce pro dopravu, může dodavatel vybrat dopravce. Standardní způsob dopravy pokud tomu nebrání hmotnost nebo objem zásilky je prostřednictvím České pošty.

5.3 Odpovědnost dodavatele za ztrátu nebo poškození končí v okamžiku převzetí zboží dopravcem nebo zástupcem zákazníka podle toho, které převzetí se uskuteční dříve.

5.4 Doba doručení k zákazníkovi závisí na vybraném způsobu dopravy. U zboží, které je skladem je obvyklá doba doručení v rámci České republiky 2 až 5 dní prostřednictvím České pošty. Doba dodání do zahraničí závisí na druhu vybrané dopravy a je v rozmezí 4 až 25 dní.

6. Dodávka zboží

6.1 Dodavatel vydáním faktury potvrzuje, že dodané zboží vyhovuje specifikaci. Faktura spolu s průvodními dokumenty dodávky jsou dokladem toho, že dodané zboží bylo řádně zkontrolováno, předáno a plně odpovídá dokumentovaným a smluvními stranami vzájemně odsouhlaseným požadavkům, zadáním a výkresům, jež jsou součástí příslušné objednávky nebo smlouvy (dále jen "specifikace").

6.2 Certifikát o vyhovění zboží nějaké specifikaci nebo certifikovaný dodací list (skladový doklad) vystavuje dodavatel na vyžádání zákazníka a jeho vystavení je placenou službou. Zákazník musí o vystavení certifikátu požádat současně s předáním objednávky dodavateli. Výše poplatku za vystavení certifikátu bude uvedena na potvrzení objednávky nebo na faktuře.

6.3 Pokud není sjednáno jinak, je specifikací dodávaného zboží odkaz na katalog dodavatele nebo na katalogový list výrobku od příslušného výrobce, platný v době jeho výroby, aktualizovaný podle následných údajů výrobce. Tento odkaz může být stanoven uvedením výrobce a roku výroby. Pokud není zákazníkem výslovně zakázána dodávka zboží od jiného než specifikovaného výrobce, může dodavatel splnit dodávku shodným výrobkem jiného výrobce.

6.4 Dodávka zboží v původních baleních výrobce je považována za úplnou, jestliže neshoda v množství zboží odpovídá výrobním a balicím podmínkám výrobce.

7. Převzetí a vrácení dodávky, reklamace

7.1 Zboží je považováno za převzaté zákazníkem, jestliže je převezme zástupce zákazníka od dodavatele nebo od přepravce. Zákazník je povinen zásilku a zboží neprodleně po převzetí podrobit vstupní kontrole.

7.2 Zboží dodávané přepravcem má uvedenu přesnou hmotnost balíku na přepravním štítku nalepeném na balíku. Při převzetí zásilky musí zákazník zkontrolovat, zda hmotnost zásilky souhlasí s hmotností uvedené na přepravním štítku. Pokud skutečná hmotnost balíku nesouhlasí s hmotností uvedenou na přepravním štítku, je nutno reklamovat zásilku u přepravce. Pokud zákazník po rozbalení balíku zjistí, že nějaké zboží chybí, je povinnen v rámci reklamačního řízení předložit prodejci komplektní zásilku s celkovou hmotností uvedenou na přepravním štítku.

7.3 V případě zjištění poškození zboží dodávaného přepravcem musí zákazník reklamovat škodu při převzetí zásilky. Pokud je obal zásilky nepoškozený a poškození zboží bylo zjištěno až při vstupní kontrole, může být dodatečná reklamace uplatněna u přepravce nejpozději následující pracovní den po dodání zásilky. Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku včetně venkovního obalu a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku. Pokud přepravce uplatněnou škodu neuzná, bude dodavatel řešit vzniklou škodu s přepravcem. Bez náležitého uplatnění škody u přepravce nebude možné škodu vzniklou v důsledku poškození zboží během přepravy následně reklamovat u dodavatele.

7.4 Pokud zákazník zjistí při vstupní kontrole neshodu v množství, druhu nebo jakosti zboží oproti specifikaci, oznámí tuto skutečnost písemně dodavateli nejpozději do 7 dnů po doručení zásilky prostřednictvím reklamačního protokolu. Dodavatel má na vyřízení reklamace (vypořádání neshody) 30 dnů od obdržení zprávy.

7.5 Zboží musí být zákazníkem vráceno jen s písemným souhlasem dodavatele. Po obdržení souhlasu dodavatele s vrácením zboží je zákazník povinen zboží neprodleně vrátit zpět v původním balení, hmotnosti a počtu, vyplaceně, a s reklamačním protokolem. Podle výsledku reklamačního řízení bude zákazníkovi dodáno bezvadné zboží nebo mu bude vydán dobropis. Uvádí-li zákazník technickou vadu zboží, je povinen spolupracovat s dodavatelem při prokázání vady, zejména poskytnout dodavateli potřebné informace o použití, zkušebních metodách a zjištěných skutečnostech. Reklamační údaje přezkoumá technik dodavatele a rozhodne o oprávněnosti reklamace. Pokud nebude v případě nejednoznačných vad technik dodavatele schopen rozhodnout o oprávněnosti reklamace, zašle dodavatel zboží k technické kontrole výrobci. V případě nejednoznačných vad se prodlužuje reklamační doba na dobu nezbytnou pro posouzení oprávněnosti reklamace výrobcem.

7.6 Jestliže zákazník bezdůvodně odmítne převzít dodávku objednaného zboží nebo vrátí zboží dodavateli bez souhlasu dodavatele, bude toto zboží uloženo po dobu maximálně 20 dní u dodavatele, dokud zákazník nedodá nějaké instrukce. Po 20 dnech dodavatel může, ale nemusí, považovat zboží za odmítnuté a zbavit se jej podle svého uvážení, čímž však nezanikají závazky zákazníka vůči dodavateli.

8. Platební podmínky

8.1 Od každého nového zákazníka vyžadujeme pro první objednávku platbu v hotovosti (na dobírku), nebo předfakturou (proforma-faktura).

8.2 Pokud při dalším obchodním styku požaduje zákazník platbu převodem, bude mu na jeho žádost doručena k podpisu Kupní smlouva. Při jejím podpisu bude zákazníkovi přidělen kreditní limit a lhůta splatnosti. Výše kreditního limitu závisí na výši obratu zákazníka.

8.3 Platební podmínky jsou uvedeny na faktuře. Základní lhůta splatnosti je 10 dnů od data zdanitelného plnění faktury.

8.4 K pohledávkám po splatnosti je zákazník povinen dodavateli zaplatit poplatky z prodlení ve výši 0,5% dlužné částky za každý den prodlení nebo v maximální výši povolené zákonem.

8.5 V případě nedodržení platebních podmínek zákazníkem si dodavatel vyhrazuje právo pozdržet další dodávky, dokud zákazník řádně nezaplatí. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit platební podmínky před odesláním zásilky a požadovat platbu předem, nebo pozastavit nebo odložit dodávku nebo objednávku z důvodů nedůvěryhodnosti zákazníka nebo v případě, že zákazník řádně a včas nezaplatí předchozí fakturu.

8.6 Pokud nebude stanoveno jinak, platba bude provedena v CZK. Dle přání zákazníka lze provést fakturaci rovněž v EUR nebo USD (DPH buď v cizí měně nebo v CZK), bankovní poplatky hradí v tomto případě zákazník, pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Ceny nezahrnují žádné daně, poplatky, jiné přirážky nebo náklady na straně zákazníka.

8.7 Až do úplného uhrazení kupní ceny včetně příslušenství zůstává zboží majetkem dodavatele.

9. Záruka

9.1 Dodavatel ručí za to, že zboží bude splňovat specifikaci po dobu 180 dnů ode dne předání zboží zákazníkovi.

U finálních výrobků prodávaných koncovým zákazníkům – fyzickým osobám se poskytuje záruka 2 roky ode dne prodeje.

9.2 Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo vystaveno špatnému nebo nesprávnému zacházení, nehodě, pozměňování, nedbalé péči nebo bylo neoprávněně opravováno či používáno nesprávně nebo jinak než bylo stanoveno výrobcem. Záruka se také nevztahuje na zboží nakoupené nebo vyrobené dodavatelem na přání a podle zadání zákazníka, pokud není dodavatelem písemně stanoveno jinak.

9.3 Odstavec 9.1. je jedinou zárukou, kterou dodavatel poskytuje na zboží a nelze jej měnit nebo doplňovat, pokud tyto změny a doplňky písemně neschválí obě smluvní strany.

9.4 Zákazník se zavazuje, že nebude spoléhat na vzory a rady uvedené třetí stranou a že všechny součásti a způsoby použití otestuje v rozšířených pracovních a laboratorních podmínkách podle specifikace zboží. Bez ohledu na vzájemné odkazy, prohlášení o kompatibilitě, funkčnosti, vzájemné nahraditelnosti a podobně se mohou produkty dodavatele lišit od podobných produktů jiných prodejců ve výkonu, funkcích, činnosti a v oblastech, které nejsou zahrnuty v písemných specifikacích dodavatele, nebo v rozsahu a podmínkách mimo tyto specifikace, a zákazník tímto souhlasí s tím, že na tyto věci dodavatel neposkytuje záruku a není za ně odpovědný.

9.5 S výjimkou shora uvedených ustanovení neposkytuje dodavatel žádné záruky nebo podmínky, výslovně uvedené nebo implikované, pokud není ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, a výslovně vylučuje a odmítá jakoukoli záruku za prodejnost nebo vhodnost určitého výrobku pro daný účel nebo druh použití.

10. Odpovědnost za škodu

10.1 Dodavatel není odpovědný za nedodání zboží, opoždění dodávky ani za škody utrpěné zákazníkem v důsledku tohoto nedodání nebo opoždění, jestliže byly způsobeny nebo vznikly v souvislosti s požárem, povodní, nehodou, občanskými nepokoji, shodou okolností (vyšší mocí), válkou, zásahem vlády nebo embargem, stávkou, nedostatkem pracovních sil, paliv, energie, materiálu nebo dodávek, opožděnými dodávkami od subdodavatelů, nebo z jiných příčin, které dodavatel nemůže ovlivnit.

10.2 Odpovědnost dodavatele se omezuje pouze na úhradu kupní ceny nebo opravu či výměnu koupeného zboží za bezvadné. Dodavatel není v žádném případě odpovědný za náklady za náhradní zboží, za jakékoli následné, náhodné nebo nepřímé náklady, škody nebo ztráty v důsledku použití dodaného zboží, anebo nároku třetí strany a podobných příčin.

10.3 Žádná žaloba proti dodavateli za porušení povinností, kvůli odškodnění, pojištění, apod. nesmí být podána později než 6 měsíců po vzniku příčiny této žaloby nebo poté, co zákazník, uživatel nebo jiná osoba věděli nebo měli vědět o této věci nebo nároku v důsledku nespokojenosti nebo vady zboží, a tento nárok nesmí být vznesen, pokud dodavatel nebude nejprve o věci písemně a do podrobna zpraven a ujištěn o dobré vůli záležitost vyřešit.

10.4 S výjimkou ustanovení o záruce nemá dodavatel ani jeho subdodavatelé žádné závazky nebo povinnosti vůči zákazníkovi nebo jiné osobě v souvislosti s jakýmkoli nárokem, ztrátou, škodou nebo výdajem způsobeným najednou nebo po částech, přímo či nepřímo nevhodným použitím některých výrobků pro určitý účel, nebo nějakou vadou výrobku (zahrnutých nebo nezahrnutých do záruky) při použití nebo provozování výrobků nebo v důsledku nedodání nebo opožděného dodání výrobků dodavatelem ve smyslu těchto ustanovení, nebo nějakou speciální, přímou, nepřímou, náhodnou nebo následnou škodu, i kdyby způsobila, bez omezení, zranění člověka, obchodní ztrátu nebo snížení zisku, bez ohledu na to, zda zákazník upozornil dodavatele o možnosti nebo pravděpodobnosti takovéto škody.

11. Manipulace a ochrana zboží

11.1 Smluvní strany se zavazují dodržovat nejlepší praxi při balení, skladování a zkouškách a při jakékoliv manipulaci se zbožím, aby byla zajištěna jeho ochrana před jakýmkoliv poškozením, zejména přijetím postupů a pravidel uvedených v platném znění norem JEDEC a EIA.

12. Další ustanovení:

12.1 Software nebo jiné intelektuální vlastnictví, které je obsaženo ve zboží nebo se k němu vztahuje, dodává jeho výrobce. Dodavatel nevydává k tomuto bodu žádné prohlášení a nenese odpovědnost v souvislosti s ním. Zákazník se zavazuje respektovat práva spojená s tímto vlastnictvím i v případě, že je původní obal zboží porušen dodavatelem, a chránit zájmy dodavatele před jakýmikoli nároky spojenými s porušením těchto práv.

    1. Na základě přání zákazníka lze dodávat i jiné množství než je celistvý násobek originální balicí jednotky. V tomto případě zákazník souhlasí s tím, že v případě dodávky necelých balicích jednotek může zboží být zabaleno v neoriginálním nebo pozměněném balení podle uvážení dodavatele, může být kontaminováno vlhkostí nebo nečistotami, anebo může být neshoda v množství až 5%. Neshoda v množství se týká zejména zboží, kde je množství zboží určováno porovnáváním hmotnosti nebo délky.

    1. Veškeré informace v obchodním styku mezi stranami jsou důvěrné a bez předchozího souhlasu je žádná strana nesmí poskytnout třetí osobě.

12.4 Dodavatel a zákazník se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání sporů vzniklých z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní zásadně smírnou cestou. Smluvní strany dále sjednávají, že pokud nevyřeší jakýkoliv spor či nárok vzniklý z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude pro případ, že v řízení vyplývajícím ze sporu, bude příslušný jako soud prvního stupně okresní soud, bude místně příslušný k řízení v takové věci Obvodní soud pro Prahu 5, a pokud v takovém řízení bude příslušný jako soud prvního stupně krajský soud, bude místně příslušný k řízení v takové věci Městský soud v Praze.

12.5 V případě překladu Obchodních podmínek do jiného jazyka je rozhodné znění Obchodních podmínek v českém jazyce.

 

Semic Trade, s.r.o.

 Volutová 2521/18

 158 00 Praha 5

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souboru cookie.   Další informace